Lataa
KÄYTTÖEHDOT

Käyttäjän palveluehdot

Ottaessaan käyttöön KuntaTietoPalvelun (www.kuntatietopalvelu.fi) (myöhemmin tässä sopimuksessa Palvelu), Palvelun käyttäjä hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen, jolla asiakkaalle myönnetään Palvelun käyttöoikeus (myöhemmin tässä sopimuksessa Käyttöoikeussopimus).

Käyttäessään tässä käyttöoikeussopimuksessa määriteltyä Palvelua, Palvelussa julkaistavia tietoja, tietopalveluja ja metatietoja Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisia ehtoja.

Käyttöoikeudenantaja

Suomen Kuntaliitto ry ja Palveluun liittyneet Suomen kunnat yhdessä.

 • Sähköposti: Tuki@Kuntatietopalvelu.fi
 • Palvelun verkkosivut:
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/yhdyskunnat-ja-maankaytto/kuntatietopalvelu
 • Palvelun verkkokauppa: www.kuntatietopalvelu.fi

Käyttöoikeudensaaja

Palvelun käyttäjä, joka on hyväksynyt tämän Käyttöoikeussopimuksen ehdot Palvelun verkkokaupassa ja ottanut Palvelun käyttöön.

Käyttöoikeussopimuksen kohde

KuntaTietoPalvelu (www.kuntatietopalvelu.fi) ja siinä julkaistut tiedot.

Palvelun käyttäjät

 • Käyttäjä, joka ottaa Palvelun käyttöön ja hyväksyy Palvelun käyttöehdot Palvelun verkkokaupassa
 • Viranomainen, jolle Palvelun tuki myöntää yksilöidyn käyttöoikeuden Palveluun ja siinä julkaistuihin tietoihin.
 • Tutkimus, jolle Palvelun tuki myöntää yksilöidyn käyttöoikeuden Palveluun ja siinä julkaistuihin tietoihin.

Soveltamisala

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluu Palveluun liittyneiden kuntien  Palvelussa julkaisemien tietojen ja tietopalvelujen käyttö.
 
Käyttöoikeus koskee Käyttöoikeudenantajan tämän sopimuksen nojalla tarjoamien tietojen, tietopalvelujen ja metatietojen käyttöä Käyttöoikeuden saajan toiminnassa ja palveluissa. Käyttöoikeussopimus ei kata Käyttöoikeudenantajan kansallisten tunnusten, tuotemerkkien, sanamerkkien ja / tai logojen käyttöä, paitsi jos ne kuuluvat olennaisena osana tietoihin ja tarjottuihin tietopalveluihin.

Tuotekuvaus

Palvelu on tarkoitettu organisaatioiden palvelujen, toiminnan ja prosessien sekä luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

Palvelun käyttöoikeudet hankitaan Palvelun verkkokaupasta. Palveluun liitytään rekisteröitymällä asiakkaaksi Palvelun verkkokaupassa. Sekä Palvelun tietopalvelurajapintojen (WFS ja WMTS) julkaisemien maksuttomien ja maksullisten aineistojen käyttäminen ja hyödyntäminen edellyttävät aina asiakkaaksi rekisteröitymistä Palvelun verkkokaupassa. Palvelun verkkokaupassa tunnistaudutaan maksutapahtuman yhteydessä vahvalla tunnistautumisella.

Palvelusta voidaan hankkia käyttöoikeus Suomen kuntien Palvelussa julkaisemiin rakennetun ympäristön tietoihin. Palvelu välittää tiedot käyttäjälle kuntien Palveluun liitetyistä OGC:n WMS ja WFS - tekniikalla toimivista rajapintapalveluista. Kuntien rajapintapalvelut on määritelty ja toteutettu Kuntaliiton, kuntien ja kuntien järjestelmätoimittajien yhteishankkeissa koneluettavan tiedon (KuntaGML tietomalli) julkaisemiseksi. KuntaGML-tietopalveluskeemat on julkaistu Palvelun yhteydessä Suomen Kuntaliiton suosituksina. Palvelussa käytettävät tietopalveluskeemat on julkaistu Palvelun verkkosivuilla.

Palvelu tarjoaa käyttäjälle kuntien tuottamia mahdollisimman ajantasaisia tietoja julkaistuna suoraan kuntien toimintaprosesseista.

Tietoja haetaan Palveluun kuntien rajapintapalveluista dynaamisesti ja välitetään käyttäjille. Palvelu puskuroi kuntien rajapintapalveluissa julkaisemaa tietovirtaa Palvelun tehokkuuden parantamiseksi sekä lisäarvopalvelujen tuottamista varten.

Käyttöoikeudensaajan oikeus käyttää Palvelun julkaisemia tietoja

Käyttöoikeudenantaja antaa Käyttöoikeudensaajalle oikeuden, mutta ei yksinoikeutta, käyttää tässä sopimuksessa määriteltyjä Palvelun välittämiä tietoja, tietopalveluja ja metatietoja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus koskee ainoastaan niiden kuntien julkaisemia tietoja, jotka ovat liittyneinä Palveluun käyttöoikeuden myöntämishetkellä.

Käyttöoikeudensaajalla ei ole oikeutta välittää Palvelun käyttöoikeutta tai Palvelusta käyttöön otettuja tietoja ja/tai ko. tietojen käyttöoikeutta organisaationsa ulkopuolelle tai muulle toimijalle tai muutoin edelleen luovutettavaksi.

Käyttöoikeudensaaja voi käyttää Palvelussa julkaistua tietoa ulkoisissa palveluissa ainoastaan jatkojalosteena ja aina ainoastaan ei merkittävänä osana muuta tuotetta tai palvelua.

Käyttöoikeudensaaja sitoutuu sisällyttämään Palvelun tietojen edelleen luovutusta koskevan kiellon sen palvelun tai tuotteen käyttöehtoihin, jossa Palvelun tietoja käytetään.

Hinnat ja korvaukset

Käyttöoikeudensaaja sitoutuu tämän sopimuksen hyväksyessään maksamaan Palvelun verkkokaupassa ilmoitetut palvelumaksut, joilla katetaan tietojen irrottamiskustannukset kuntien ja Palvelun rajapintapalveluista sekä lisäarvopalveluista perittävä tuotekohtainen korvaus. Palvelussa peritään palvelumaksut Palvelun verkkokaupassa ostohetkellä voimassa olevien hinnastojen mukaisesti.

Palvelun käyttötason valinta

Käyttöoikeudensaaja sitoutuu Palvelun julkaisemia tietoja käyttöön ottaessaan valitsemaan käyttötason, joka vastaa Palvelun käyttötapaa ja käytön laajuutta Käyttöoikeudensaajan toiminnassa.

Käyttötaso 1: Yksityiskäyttö

Käyttötaso 2: 1-5 sisäistä käyttäjää

Käyttötaso 3: 5-20 sisäistä käyttäjää

Käyttötaso 4: yli 20 sisäistä käyttäjää

Käyttötaso 5: Käyttö ulkoisessa verkkopalvelussa osana muuta palvelua tai tuotetta. Tämä käyttötaso edellyttää yhteydenoottoa Palvelun tukeen ja Palvelun kanssa tehtävää erillistä sopimusta.  Palvelua tällä käyttötasolla käytettäessä edellytetään, että Käyttöoikeudensaaja käyttää Palvelun julkaisemia tietoja käyttäessään Palvelun räätälöimää transaktiopohjaista rajapintaa, joka optimoi käytön Palvelulle aiheuttaman rasituksen. Hinnoittelu on transaktiopohjainen ellei toisin sovita. Tällä käyttötasolla maksutonta WMTS-palvelua käytettäessä Käyttöoikeudensaajan tulee käyttää itse järjestämäänsä välimuistipalvelinta.

Käyttötarkoituksen ilmoittaminen

Käyttöoikeudensaajalla on lupa käyttää Palvelussa julkaistuja tietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti noudattaen EU:n tietosuoja-asetusta ja voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä.

Palvelussa julkaistujen tietojen käyttö lakisääteisiin viranomaistehtäviin sekä käyttö tutkimukseen edellyttävät yhteydenottoa Palvelun tukeen: Tuki@Kuntatietopalvelu.fi.

Kaupallinen käyttötarkoitus aikaisempaan asiakassuhteeseen liittyen

Tietoja käytetään kaupalliseen käyttötarkoitukseen. Jos tietoja käytetään suoramarkkinointiin, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ehtoja.

Muu kaupallinen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään kaupalliseen käyttötarkoitukseen. Jos tietoja käytetään suoramarkkinointiin, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ehtoja.

Ei kaupallinen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään ei kaupalliseen käyttötarkoitukseen. Jos tietoja käytetään suoramarkkinointiin, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ehtoja.

Toimituksellinen käyttö

Tietoja käytetään toimituksellisessa käytössä. Jos tietoja käytetään suoramarkkinointiin, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ehtoja.

Henkilökohtainen käyttö

Tietoja käytetään henkilökohtaiseen käyttötarkoitukseen. Jos tietoja käytetään suoramarkkinointiin, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ehtoja.

Lakisääteinen viranomaistehtävä

Tietoja käytetään lakisääteiseen viranomaistehtävään. Edellyttää yhteydenottoa Palvelun tukee käyttöoikeuden myöntämiseksi. 

Tutkimuskäyttö

Tietoja käytetään lakisääteiseen tutkimukseen. Edellyttää yhteydenottoa Palvelun tukee käyttöoikeuden myöntämiseksi. 

Yleiset käyttöehdot

Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja tämän sopimuksessa perusteella käytettäessä tulee aina varmistaa, että:

 • Kaikki tietoihin ja tai tietopalveluihin liittyvät lähdeviittaukset sekä muut Käyttöoikeudenantajan oikeudelliset viittaukset (esim. tekijänoikeusilmoitukset) ovat tunnistettavia ja visuaalisesti eheitä.
 • Mikäli Käyttöoikeudenantaja ei liitä Palvelun tietoihin ja tai tietopalveluihin oikeudellista viittausta tai mikäli Käyttöoikeudensaaja muuttaa tai muokkaa saamiansa tietoja, on seuraavan viittauksen oltava tunnistettavissa ja visuaalisesti eheä: ” Tietojen ja tietopalvelujen käyttö tapahtuu Kuntatietopalvelun (www.Kuntatietopalvelu.fi) Käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti”.
 • Käyttöoikeudensaajana muut kuin Suomen viranomaiset eivät saa käyttää Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja tavalla, joka viittaa viralliseen asemaan tai antaa ymmärtää, että hän suorittaa virallista tehtävää tai että toiminta on viranomaisten hyväksymää.
 • Käyttöoikeudensaaja ei saa käyttää Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja tavalla, joka voisi johtaa kolmansia osapuolia harhaan.
 • Tämän sopimuksen piiriin kuuluvia Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja ei saa yrittää käyttää muulla tavoin kuin Käyttöoikeudenantajan Palvelussa tarjoaman käyttöliittymän ja tietopalvelujen kautta.
 • Tämän sopimuksen piiriin kuuluvia Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille vastoin tätä sopimusta.
 • Käyttöoikeudensaaja ei saa paljastaa kolmansille osapuolille Palvelun kauppapaikan eikä sen kautta saatujen haku- ja latauspalvelujen sisään kirjoittautumistietoja kuten Palvelun käyttäjätunnusta ja salasanaa.
 • Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja käytettäessä tulee noudattaa voimassa olevia, erityisesti tietosuojaan liittyviä lakeja ja määräyksiä. 

Palvelun saatavuus, laatu ja muutoksiin liittyvä menettely

Tässä sopimuksessa määriteltyjen tietojen ja tietopalvelujen saatavuus ja laatu määräytyvät Käyttöoikeudenantajan tuotekuvausten tai vastaavien teknisiä tietoja ja laatustandardeja koskevien asiakirjojen perusteella. Palvelun verkkokauppa ja tietopalvelut ovat käytettävissä 24/7. OGC/WFS- ja WMTS-datarajapinnaat avautuvat käyttöön toukokuussa 2018. Tietopalvelujen häiriöt pyritään korjaamaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun virhetilanteesta on ilmoitettu Palvelun tukeen.

Käyttöoikeudenantajan ilmoittaa Palvelun verkkosivuilla muutoksista Palvelussa julkaistujen tietojen ja Palvelun tietopalvelujen saatavuuteen, tarjontaan, sisältöön ja hinnoitteluun.

Kunnilla ja Kuntaliitolla Palvelun järjestäjänä yhdessä on Käyttöoikeudenantajina oikeus yksipuolisesti Käyttöoikeudensaajaa kuulematta muuttaa Palveluun tuottamiensa tietopalvelujen tietosisältöä ja Palvelun toiminnallisuutta. Palvelussa perittäviä maksuja koskevat muutokset eivät vaikuta aiemmin Palvelun verkkokaupassa hankittuihin käyttöoikeuksiin.

Takuut ja korvaukset

Käyttöoikeudensaaja saa käyttää Palvelussa julkaistuja tietoja vain käyttöoikeuden hankinnan yhteydessä Palvelun verkkokaupassa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen (Käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimus, Henkilötietolain 7 §). Käyttöoikeudensaaja vastaa Palvelussa julkaistujen tietojen käyttämisestä voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen sekä lakien noudattamatta jättämisen Käyttöoikeudenantajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välillisistä ja välittömistä vahingoista EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja sitä täydentävän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Käyttöoikeudensaaja vastaa tämän sopimuksen mukaisesta Palvelussa julkaistujen tietojen edelleen luovutusta koskevan kiellon rikkomisesta ja/tai muusta tämän sopimuksen vastaisesta käytöstä Käyttöoikeudenantajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välillisistä ja välittömistä vahingoista.

Käyttöoikeudensaaja on vastuussa Käyttöoikeudenantajalle Käyttöoikeudensaajan ja/tai hänen työntekijöidensä tämän sopimuksen vastaisesta Palvelun tietojen ja/tai Palvelun myöntämien käyttäjätunnusten ja salasanojen käytöstä ja/tai luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle sekä niistä Käyttöoikeudenantajalle aiheutuvista vahingoista ja menetyksistä.

Käyttöoikeudenantaja pyrkii tarjoamaan Palvelussa tiedot, tietopalvelut ja metatiedot huolellisesti ja parhaan tietonsa ja kykynsä mukaan. Käyttöoikeudenantaja ei takaa Palvelussa julkaistujen tietojen oikeellisuutta, virheettömyyttä ja täydellisyyttä eikä Palvelun tietopalvelujen viiveetöntä saatavuutta.

Käyttöoikeudenantaja ei ole vastuussa Palvelun tietojen, tietopalvelujen tai metatietojen käytöstä millekään taholle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista miltään osin.

Laadunvalvonta

Käyttöoikeudenantajat valvovat Palvelussa julkaistujen tietojen ja tietopalvelujen laatua päättämiensä laadunvalvontamenettelyjensä mukaisesti ja käyttävät harkintansa mukaan Palvelun käyttäjiltä saatua palautetta Palvelun toiminnan ja tietosisällön kehittämisessä.

Sopimuksen kesto ja irtisanominen

Palvelun verkkokaupasta hankittu käyttöoikeus Palvelussa julkaistuun tietoon ja siihen liitettyihin palveluihin on voimassa yhden kalenterivuoden verkkokaupan ostotapahtumasta tai käyttöoikeuden muusta myöntämisestä lukien. Käyttöoikeus päättyy automaattisesti. Käyttöoikeuden päätyttyä Käyttöoikeudensaajan tulee poistaa toimintaympäristöstään ja tietojärjestelmistään tämän sopimuksen nojalla Palvelun kautta hankitut tiedot.

Käyttöoikeudenantaja voi painavista syistä irtisanoa sopimuksen kirjallisesti sähköpostilla Käyttöoikeudensaajan ilmoittamaan osoitteeseen ilman irtisanomisaikaa.

Painavia syitä ovat erityisesti:

 • jos sopimuksen mukaista velvoitetta laiminlyödään ja vaatimusta suorittaa velvoite ei ole kahdesta kehotuksesta huolimatta noudatettu
 • jos irtisanominen ilman irtisanomisaikaa on välttämätön, jotta Käyttöoikeudenantaja voi noudattaa oikeudellisia velvoitteitaan, erityisesti koskien lainsäädännöllisiä rajoituksia tietojen tai tietopalvelujen käyttömahdollisuuteen ja saatavuuteen
 • jos irtisanominen ilman irtisanomisaikaa on tarpeen Käyttöoikeudenantajan toiminnallisten ja/tai taloudellisten toimintamahdollisuuksien muuttumisen johdosta ja/tai niiden varmistamiseksi.

Jos sopimus sanotaan irti, Käyttöoikeudensaaja menettää kaikki tämän sopimuksen mukaisesti myönnetyt oikeudet.

Sovellettava lainsäädäntö ja toimivaltainen tuomioistuin

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä Suomessa sellaisenaan noudatettavaa EU-lainsäädäntöä.
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli tämä ei onnistu, käsitellään riita-asiat Helsingin käräjäoikeudessa, Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki.

Muutokset Käyttöoikeussopimukseen ja suojalauseke

Käyttöoikeudenantaja pidättää oikeuden Käyttöoikeudensaajaa kuulematta tehdä muutoksia tämän sopimuksen ehtoihin. Jos Käyttöoikeudensaaja kieltäytyy käyttämästä Palvelua ja sen välittämiä tietoja muutettujen ehtojen mukaisesti, Käyttöoikeudensaaja on oikeutettu irtisanomaan Käyttöoikeudenantajan kanssa tekemänsä sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Sopimuksen päättyessä ja sopimuksen irtisanomistilanteessa Käyttöoikeudenantaja ei ole velvollinen palauttamaan Palvelun verkkokaupassa maksettua korvausta miltään osin.

Tämän sopimuksen yksittäisen ehdon tai säännöksen pätemättömyys ei vaikuta muihin ehtoihin. Pätemätön säännös katsotaan korvattavaksi sellaisella säännöksellä, joka on oikeudellisesti ja taloudellisesti niin lähellä pätemättömän säännöksen tavoitetta ja tarkoitusta kuin mahdollista. Sama koskee mahdollisia puutteita tätä sopimusta koskevissa säännöissä.

Termien määritelmät

Tässä sopimuksessa käytetyt alla mainitut termit on määritelty seuraavasti:

 • ”Käyttöoikeudenantaja” on julkisen sektorin toimielin, joka tuottaa tietoja / tietopalveluja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja on näin toimiessaan laillinen oikeuksien haltija.
 • "Käyttöoikeudensaaja" ja sitä vastaava "te" sen eri kieliopillisissa muodoissa viittaa siihen luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön, jolle tietoja / tietopalveluja koskevat käyttöoikeudet on myönnetty.
 • ”Kolmannet osapuolet” ovat sellaisia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joille käyttöoikeudensaaja luovuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä tietoja, tietopalveluja ja metatietoja.
 • "Kaupallinen käyttö ja/tai käyttö kaupallisiin tarkoituksiin " tarkoittaa, että tarjottujen tietojen / tietopalvelujen käyttö liittyy suoraan tai epäsuorasti tulonhankintaan tai muun taloudellisen hyödyn tavoitteluun.
 • "Ei kaupallisiin tarkoituksiin" tarkoittaa, että tarjottujen tietojen / tietopalvelujen käyttö ei liity suoraan tai epäsuorasti tulonhankintaan tai muun taloudellisen hyödyn tavoitteluun.
 • ”Paikkatieto” tarkoittaa kaikkea tietoa, joka liittyy suorasti tai epäsuorasti tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen.
 • ”Tietopalvelut” ovat sovelluksia, jotka voidaan kytkeä verkkoon ja jotka saattavat tietoja ja metatietoja käyttöön rakenteisessa muodossa. Näitä ovat erityisesti:
 • ”Hakupalvelut”, joiden avulla käyttäjä voi etsiä paikkatietoja ja paikkatietopalveluja niihin liitettyjen metatietojen perusteella sekä tutustua metatietojen sisältöön.
 • "Katselupalvelut”, joiden avulla käyttäjä voi katsella paikkatietoja näytöllä, liikkua aineistossa, muuttaa mittakaavaa, panoroida tai tehdä peittokuvia sekä lukea selittävää tietoa ja kaikenlaista metatietoon sisältyvää merkityksellistä tietoa näytöllä.
 • "Katselupalvelut”, joiden avulla käyttäjä voi katsella paikkatietoja näytöllä, liikkua aineistossa, muuttaa mittakaavaa, panoroida tai tehdä peittokuvia sekä lukea selittävää tietoa ja kaikenlaista metatietoon sisältyvää merkityksellistä tietoa näytöllä.
 • ”Latauspalvelut”, joiden avulla käyttäjä voi kopioida paikkatietoja omalle tietokoneelleen ja mahdollisuuksien mukaan käyttää niitä suoraan.
 • ”Muokkauspalvelut”, joiden avulla käyttäjä voi geodeettisesti muuntaa paikkatietoja.
 • ”Metatieto” on paikkatietoa ja paikkatietopalveluja kuvailevaa tietoa, joka mahdollistaa paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen tunnistamisen, tietojen tallentamisen hakemistoihin sekä tietojen käytön.
 • "Verkkopalvelut” ovat verkkopohjaisia viestintään, tapahtumien käsittelyyn ja vuorovaikutukseen tarkoitettuja sovelluksia.
 • ”Suljetut verkot” ovat tietoverkkoja, joissa pääsy ei-julkisille alueille on rajoitettu (ne on esim. suojattu salasanalla) (esim. verkkopohjaiset sovellukset).
 • ”Avoimet verkot” ovat tietoverkkoja, joihin on yleinen pääsy (mm. WWW).

Ole hyvä ja valitse käyttötaso